Менеджмент организации. Под ред. В.Е. Ланкина [2006]